CT767lg

Icon of the Theotokos “Nicopeia” – CT767

Icon of the Theotokos “Nicopeia”

Leave a Reply