CT771lg

Icon of the Theotokos of Pimen – CT771

Icon of the Theotokos of Pimen

Leave a Reply