CS1410lg

Icon of SS Bartholomew & Thomas, Apostles – CS1410

Icon of SS Bartholomew & Thomas, Apostles